Radio Szczumic 🎙️

Niezmienny WIEKUISTY a Jego prorocy

Do tych, którzy zatwardzają swoje serca i wykrzywiają proste drogi Stwórcy.

Niezmienny YHWH. Niezmienne Jego Prawo i Słowo. Słowo, które daje jest proste i zrozumiałe.

V Moj. 6: 4 / Pwt. 6: 4

(4) Słuchaj Israelu! WIEKUISTY, nasz Bóg, WIEKUISTY jest jeden!

V Moj. 10: 20 / Pwt. 10: 20

(20) Obawiaj się WIEKUISTEGO, twojego Boga; Jemu będziesz służył, do Niego lgnął oraz w Jego Imię przysięgał.

V Moj. 32: 4 / Pwt. 32: 4

(4) On jest Skałą; Bez zarzutu są Jego zarządzenia, a Jego drogi oddzielone; Bóg rzetelny oraz bez krzywdy, sprawiedliwy On i właściwy.

Ps. 19: 8

(8) Prawo WIEKUISTEGO jest doskonałe, nawraca duszę; świadectwo BOGA jest wiarygodne uczy prostodusznego mądrości. (9) Rozkazy WIEKUISTEGO są proste, rozweselają serce; przykazanie BOGA jest jasne oświeca oczy. (10) Bojaźń WIEKUISTEGO jest czysta ostoi się na wieki; ustawy BOGA są prawdą, razem są sprawiedliwe.,

Tu można skończyć, ale takich wersetów jest ogrom, więc trzeba pokazać część z nich:

Ps. 33: 11

(11) Postanowienie BOGA trwa na wieki, a zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie. (12) Szczęśliwy naród, którego WIEKUISTY jest Bogiem; lud, który wybrał na Swe dziedzictwo.

Ps. 119: 89, 130

(89) Twoje słowo, o BOŻE, na wieki ustanowione jest w niebiosach. ... (130) Objawienie Twych słów oświeca, nieroztropnych czyni rozumnymi.

Iz. 26: 4

(4) Ufajcie WIEKUISTEMU na wieki, bo w WIEKUISTYM, w WIEKUISTYM wieczna obrona.

Iz. 40: 8

(8) Usycha trawa, więdnie kwiat, ale słowo naszego Boga trwa na wieki.

Iz. 46: 9

(9) Wspomnijcie przedwieczne dzieje, że Ja jestem Bóg, i nikt inny; Bóg, któremu nic nie dorówna. (10) Który na początku zwiastuje o końcu; a w zaraniu o tym, co się jeszcze nie stało. Gdy wypowiem, Moje postanowienie się wypełni i przeprowadzę każdą Swoją wolę.

Mal. 3: 6

(6) Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię - tak i wy, synowie Jakóba, nie zginiecie.

Mat. 5: 18, 48

(18) Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie. ... (48) Zatem wy bądźcie doskonałymi, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebiosach.

Mat. 22: 36

(36) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest doniosłe? (37) A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego twego serca i z całej twojej duszy, i z całej myśli twojej; (38) to jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie.

Mk. 12: 28-29

(28) A jeden z uczonych w Piśmie, gdy podszedł oraz wysłuchał ich dyskusji, widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? (29) Zaś Jezus mu powiedział: Pierwsze ze wszystkich przykazanie: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden.

Jan. 17: 1, 14

(1) To Jezus powiedział oraz podniósł swoje oczy ku niebiosom i rzekł: Ojcze, przyszła godzina; otocz chwałą Twojego Syna, aby Syn mógł otoczyć chwałą Ciebie. (2) Tak, jak mu dałeś władzę nad wszelką cielesną naturą, by każdemu, z których mu dałeś, dał życie wieczne. (3) A takim jest życie wieczne, by poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa. (4) Ja Ciebie wyniosłem na ziemi i wypełniłem dzieło, które mi wyznaczyłeś, bym uczynił. (5) A teraz Ty otocz mnie chwałą, Ojcze, chwałą u samego siebie, którą miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata. ... (14) Ja im dałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bowiem nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.

Hebr. 1: 10

(10) Także: Ty, Panie, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa są dziełami twoich rąk; (11) one będą zniszczone, ale Ty trwasz; i wszystkie się zestarzeją jak szata, (12) więc je zwiniesz jak okrycie oraz zostaną odmienione; ale Ty jesteś tym samym, a twoje lata nie ustaną.

Jak. 1: 17

(17) Każde szlachetne dawanie i każdy doskonały dar jest z Nieba. Zstępuje od Ojca światłości, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień.

Jak. 2: 19

(19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden szlachetnie postępujesz;

Jak. 4: 12

(12) Jeden jest Prawodawca, który może uratować i zatracić; a ty kim jesteś, sądząc drugiego?

Tylko przez proroków objawia swoje zamiary, dlatego nie zmieniaj Jego Słowa i Prawa

Am. 3: 7

(7) Ale Pan, WIEKUISTY, niczego nie czyni, zanim nie objawi swojego postanowienia swoim sługom - prorokom.

Prz. 30: 5

(5) Każde słowo Boga jest przeczyste; On jest tarczą dla tych, którzy się chronią do Niego. (6) Nie dodawaj nic do Jego słów, by cię nie pociągnął do odpowiedzialności i abyś nie okazał się kłamcą.

Mat. 5: 18

(18) Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie. (19) Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych przykazań, i tak by nauczał ludzi najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższać sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Gal. 1: 8

(8) Ale choćbyśmy my, czy też anioł z Nieba opowiadał wam ewangelię, wbrew tej, którą wam ogłosiliśmy, niech będzie osobą przeklętą. (9) Jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię, że jeśli ktoś wam głosi ewangelię wbrew tej, którą przyjęliście, niech będzie osobą przeklętą.

Obj. 21: 18 / Ap. 21: 18

(18) Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. (19) A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.

Am. 3: 7

(7) Ale Pan, WIEKUISTY, niczego nie czyni, zanim nie objawi swojego postanowienia swoim sługom - prorokom.

V Moj. 18: 18 / Pwt. 18: 18

(17) Wtedy WIEKUISTY do mnie powiedział: Pięknym jest to, co powiedzieli. (18) Ustanowię im, spośród ich braci, proroka podobnego do ciebie i włożę Moje słowa w jego usta, więc będzie im mówił wszystko, cokolwiek mu rozkażę. (19) I stanie się, że ktokolwiek nie usłucha Moich słów, które będzie wypowiadał w Moim Imieniu, tego Ja pomszczę na samym Sobie.

Kto się nie trzyma Niezmiennego Wiecznego Najwyższego YHWH, ten...

Mat. 7: 13, 20

(13) Wejdźcie przez ciasną bramę; bowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą; (14) a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. ... (20) Zatem z ich owoców poznacie ich. (21) Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. (22) Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie w Twoim Imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim Imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym Imieniu? (23) A wtedy im wyznam: Nigdy was nie poznałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość.

Mat. 15: 6

(6) zatem unieważniliście przykazania Boga dla waszej tradycji. (7) Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: (8) Ten lud przybliża się do mnie swymi ustami, i wargami okazuje mi szacunek, ale ich serce daleko jest ode mnie. (9) Lecz daremnie mnie czczą, nauczając nauk wynikających z przykazań ludzi.

Kto zmienia Prawo i Słowo? Kto zmienia samego YHWH? Dlaczego nie trzyma się Jogo nauk, tylko ludzkich?

=

szczumic

=

POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW ↩️

#zbawienie #Słowo #YHWH #Pismo Święte