Radio Szczumic 🎙️

Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw człowieka

Dziękuję Ewie z Telegrama za kolejny ciekawy materiał: Tłum. z j. niemieckiego : Maria Bejda, opracowanie wspólnie z Teresą Wojda. Tłumaczenie jest z wersji taryfy, która zniknęła z internetu, jest niedostępna. Poniżej podane są niemieckie okrojone wersje taryfy.

UWAGA !

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedynczym przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota-ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa firmy dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności od indywidualnego przypadku. Odpowiadają oni prywatnie własnym majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie ! Każdy człowiek ma prawo posługiwać się tą Międzynarodową Taryfą, w Polsce i na świecie, bez żadnych ograniczeń, w każdej sytuacji, do każdej instytucji, do każdego sądu.

Pomocne jest odniesienie się do polskich przepisów, pomimo, że zatwierdzonych przez osoby nie mające legitymacji Narodu Polskiego, bo wybierane w fałszowanych wyborach, też nawet w czasach PRL.

„Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r."

Taryfy odszkodowawczej nie ma w języku polskim co oznacza, że jest ukrywana przez Narodem Polskim. Opracowano tłumaczenie z j. niemieckiego tej taryfy dla moich Rodaków, dostępnej w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

 1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się, w zależności od indywidualnego przypadku: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

 2. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku: 3.000 € ryczałt, 10.000 € ryczałt

 3. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek: 1.000 € ryczałt, 2000 € ryczałt

 4. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

 5. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej : 1.000 € ryczałt, 2.000 € ryczałt

 6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.: 500 € ryczałt, + 10-krotnie , 1.000 € ryczałt, + 10-krotnie.

 7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

 8. Upowszechnienie dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako „prywatne”, „ściśle poufne” lub „nie do publicznej wiadomości.” : 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

 9. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta : 50.000 € ryczałt, 500.000 € ryczałt

 10. Przymuszanie na służbie: 5.000 € ryczałt, 10.000 € ryczałt

 11. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę: 100.000 € ryczałt, 1.500,000 € ryczałt

 12. Wstrzymanie, odrzucenie papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania stanu konta: 100.000 € ryczałt, 1.500.000 € ryczałt

 13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – każdy przypadek : 50.000 € ryczałt, 200.000 € ryczałt

 14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych : 100.000 € ryczałt, 2.000.0000 € ryczałt

 15. Złamanie umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne : 100.000 € ryczałt, 2.000.0000 € minimum

 16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

 17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

 18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

 19. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej): 100.000 € ryczałt, 400.000 € ryczałt

 20. Publiczne wykorzystywanie w pracy zawodowej nazistowskich źródeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie: 75.000 € ryczałt, € 500.000 ryczałt

 21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

 22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu: 250.000 € ryczałt, 3.000.000 € ryczałt

 23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

 24. Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych (np. ekspertyz) wbrew woli osoby osoby : € 150,000 minimum. 10.000.000 €, co najmniej.

 25. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego”: 100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

 26. Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby (np. paszportu, prawa jazdy, itd.) : 50.000 € minimalna. 200.000 € minimalna

 27. Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela : € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt

 28. Odrzucenie jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej : € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

 30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

 31. Wtargnięcie do używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika: € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

 32. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem : € 100.000 ryczałt, przypadku, € 500.000 ryczałt,

 34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody : € 100.000 ryczałt, 500,000 € ryczałt.

 35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody: €100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt

 36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp, następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 € każdy przypadek, 500.000 € każdy każdy przypadek

 37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

 38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności : 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę

 39. Przeniesienie powiernictwa na inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

 40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie : € 250.000 ryczałt, 10.000.000 € ryczałt

 41. Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub adoptowanym – każde dziecko : 1.000.000 € ryczałt, 10.000.000 € ryczałt

 42. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych : € 5.000.000 ryczałt, € 20.000.000 ryczałt

 43. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece : € 50.000 ryczałt, + rejestracja, € 200.000 ryczałt + rejestracja

 44. Zgłoszenie własności ruchomości do licytacji : € 100.000 ryczałt + aukcja € 400.000 ryczałt + aukcja

 45. Przeprowadzenie licytacji własności / ruchomości: € 500.000 ryczałt + aukcja, 1.000.000 € ryczałt + suma

 46. Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji : € 100.000 ryczałt + wysokość za tytuł € 500.000 ryczałt + wysokość za tytuł

 47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany przez Polskę w 1967 roku!) : € 150.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 49. Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku : Wartość własności lub mienia+ 25%, Wartość własności lub mienia+ 25%

 50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 51. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa : € 50.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

 52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 53. Zajęcie bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości : € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt

 54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości przez komornika bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego: € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 55. Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi : € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt

 56. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika nie posiadającego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów : € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 57. Posłużenie się sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych: € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

 58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod groźbą nakazu aresztowania : € 200.000 ryczałt, € 800.000 ryczałt

 59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii : € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

 60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych : każdy przypadek: € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymacji suwerennego państwa : € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa : € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym lecz sądem fałszywym : € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Jeszcze raz dziękuję Ewie.

=

szczumic

POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW ↩️

#geopolityka #prawo #prawa człowieka